Retshjælpsdækning.dk


Få en uforpligtende vurdering af dine muligheder for at få retshjælpsdækning hos dit forsikringselskab. Udfyld vores formular til højre og en af vores advokater kontakter dig.

For oven finder du information og gældende regler på området.

Tak for din henvendelse!

Hvilken forsikring skal man have?

De fleste danskere har en forsikring, som indeholder en retshjælpsforsikring. Hvis du har en af følgende forsikringer

 • Familie- og indboforsikringen
 • Husforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
 • Fritidshusforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
 • Privat bilforsikring med kaskodækning
 • Bådforsikringens kaskodækning

vil du i de fleste tilfælde være dækket af en retshjælpsforsikring, der dækker udgifter til retshjælp og udgifter til en advokat.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Vil advokaten tage sagen, og mener han, din retshjælpsforsikring eventuelt vil betale, skal han kontakte dit forsikringsselskab og aftale nærmere.

Hvis du har retshjælpsdækning, dækker den typisk retssager ved domstolene. Derimod dækker den eksempelvis ikke en klage til en offentlig myndighed. Det er heller ikke alle retssager, der er dækket af din retshjælpsforsikring.

Dækningsgraden er beskrevet i din forsikringspolice. Retshjælpsbetingelserne er ens for alle forsikringsselskaber. Forsikringsselskabet skal have accepteret, at der er retshjælpsdækning, før at udgifterne til retssagen bliver dækket.

Sager der ikke er omfattet

Retshjælpsforsikringen dækker ikke alle sager. Undtaget er eksempelvis skattesager, visse skilsmisse-og arvespørgsmål, inkassosager eller straffesager mod dig. Retshjælpsdækningen omfatter heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder.

Maksimumdækning og selvrisiko

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Både maksimumdækningen og selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice. Dækningsmaksimum ligger ofte omkring kr. 125.000. Hvis udgifterne til sagen overstiger dette beløb, er forsikringsdækningen udtømt, og du skal selv betale resten af sagen.

Småsager

Ved småsager (krav på under kr. 50.000) kan du kun få dækket den nødvendige advokatbistand under hovedforhandlingen. Det betyder, at du selv skal forberede sagen.

Forsikringsbetingelser og anmeldelse

Du kan finde de fulde forsikringsbetingelser her.
Såfremt du ønsker at anmelde en sag til retshjælpsforsikring kan du den nødvendige blanket her.

Stadig i tvivl?

Hvis du stadig føler dig i tvivl om din sag, kan du udfylde vores formular i toppen her, og en af vores medarbejdere vil kontakte dig.

Fri proces

Fri proces betyder, at staten yder økonomisk bistand ved en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

Du kan først og fremmest få fri proces i almindelige sager, hvis du har en rimelig grund til at føre sagen. Laurbjerg Nielsen Advokatfirma kan hjælpe dig med at vurdere, om det er tilfældet, før der søges om fri proces for dig. I disse typer sager, skal ansøgningen sendes til Civilstyrelsen. I sager, hvor man er lejer, ansat eller skadelidt, anses man som regel for at have rimelig grund til at føre sagen.

Civilstyrelsen kan når særlige grunde taler for det give fri proces, også selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt. Det gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.
Du kan endvidere få fri proces til
 • de fleste ægteskabs- og forældremyndighedssager, og
 • hvis du tidligere har fået medhold i sagen i en række godkendte klage- eller ankenævn, eller hvis sagen er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven.

I disse sager skal man søge om fri proces hos den byret, som sagen hører under.

Der gives ikke fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. I disse tilfælde er det forsikringsselskabet, der tager stilling til, om forsikringen dækker den konkrete sag.

De økonomiske betingelser

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres én gang om året.

For at opnå fri proces i 2014 skal din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst i 2012 have været under 299.000 kr. Afviger dine aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2012, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt have været under 380.000 kr. Hvis I har modstående interesser i sagen, anvendes dog ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige.

Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 52.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

Hvis du er erhvervsdrivende, vil du normalt ikke få fri proces i sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre.
Du kan heller ikke få fri proces til rene inkassosager.

Principielle sager

Retsplejeloven giver mulighed for at give fri proces, selv om de almindelige betingelser ikke er opfyldt.
Det gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Der sigtes til sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolkningsspørgsmål, sager af mere betydende indgreb over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen vil kunne tjene som præjudikat ved senere tilfælde. Sager, som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation, kan efter omstændighederne være sager udsprunget af mindre selvstændig virksomhed.

Der kan endvidere dispenseres fra, at ansøgeren ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, hvis ansøgeren skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller sagens omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store.

Forbrugersager

Forbrugerstyrelsen kan dække en forbrugers udgifter i forbindelse med en retssag på grundlag af en afgørelse eller et forlig indgået i forbindelse med en klagesagsbehandling. Det er en forudsætning, at forbrugeren har fået helt eller delvist medhold i klagesagen og at det ikke er åbenbart, at forbrugeren ikke vil få medhold i sagen ved domstolene.

Ordningen er subsidiær i forhold til en eventuel retshjælpsforsikring. Har en forbruger en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger ved en retssag, skal denne derfor udtømmes først. Forbrugerstyrelsen vil kunne dække forbrugerens udgifter til en eventuel selvrisiko og/eller udgifter, der overstiger retshjælpsforsikringens maksimumdækning.

I det omfang en forbruger ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker retssagens omkostninger, vil ordningen træde i stedet fri proces efter retsplejeloven.

Derudover vil Forbrugerstyrelsen kunne dække en forbrugers udgifter i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en klagenævnsafgørelse eller et forlig.

Regler

Reglerne om fri proces finder du i Retsplejelovens kapitel 31.

Du kan også læse om reglerne for fri proces på civilstyrelsens hjemmeside


Regler om fri proces via domstolene finder du hér

Stadig i tvivl?

Hvis du stadig føler dig i tvivl om din sag, kan du udfylde vores formular i toppen her, og en af vores medarbejdere vil kontakte dig.


Hvem er omfattet?

I Danmark er det muligt at få offentlig retshjælp. Offentlig retshjælp omfatter rådgivning og bistand til personer, der opfylder de samme økonomiske betingelser, som der stilles for at opnå fri proces (se betingelserne under afsnittet om fri proces).

Det er kun personer, der kan få offentlig retshjælp, og retshjælpen ydes af advokater. Selskaber og foreninger kan ikke få retshjælp.
Offentlig retshjælp er opdelt i 3 trin. På trin 1 er rådgivningen uafhængig af indtægt:

Trin 1

På trin 1 rådgiver advokaten mundtligt om juridiske spørgsmål. Der er tale om grundlæggende rådgivning.

Trin 2

Retshjælp på trin 2 koster maksimalt 1.010 kr. inkl. moms. Staten betaler 75 %, og du betaler de sidste 25%, det vil sige kun 252,50.

Rådgivningen omfatter eksempelvis rådgivning og deltagelse i møder eller hjælp til at skrive enkelte breve eller dokumenter, for eksempel ansøgning om fri proces, testamenter og ægtepagter.

Trin 3

Retshjælp på trin 3 koster yderligere maksimalt 2.320 kr. inkl. moms. Staten og du betaler hver halvdelen.

Du kan få retshjælp på trin 3, hvis der er en tvist med en modpart, og der samtidig er rimeligt udsigt til, at sagen ved advokatens hjælp kan blive forligt uden retssag.

Du kan godt få retshjælp på både trin 2 og 3 i den samme sag. Det betyder, at du kan få lavet advokatarbejde for 3.330 kr., hvoraf du selv skal betale 1.412,50 kr. Staten betaler dog hele beløbet, hvis retshjælp bliver givet i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Hvornår kan du ikke få retshjælp?

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:
 • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag.
 • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen er af overvejende erhvervsmæssig karakter.
 • Hvis du skal søge om gældssanering.
 • Hvis din sag er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage og ankenævn (du kan dog godt få retshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse).
 • Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, skal den bruges, før man kan få tilskud til offentlig retshjælp.

Regler

Reglerne om fri proces finder du i Retsplejelovens kapitel 31.

Reglerne er også gennemgået på civilstyrelsens hjemmeside


Regler om fri proces via domstolene finder du hér
Du finder blanket til offentlig retshjælp her

Stadig i tvivl?

Udfyld formularen i toppen, og bliv kontaktet af en advokat fra Laurbjerg Nielsen Advokatfirma


Retshjælpsforsikring for erhvervsdrivende


Som erhvervsdrivende løber du altid en risiko for, at blive uenig med en samarbejdspartner, leverandør eller en kunde. Ikke alle uenigheder bliver løst i mindelighed, og derfor ender en del af konflikterne i retten.

En del erhvervsdrivende ved ikke, at de kan tilvælge retshjælpsdækning under deres erhvervsforsikring. Retshjælpsforsikringen dækker tvister, uanset om du er sagsøger eller sagsøgte.

En retssag kan hurtigt blive en dyr affære, og derfor er det en god idé, at have en retshjælpsforsikring.

Tvisten skal være opstået i forbindelse med den erhvervsudøvelse, der fremgår af policen. Tvisten skal kunne afgøres ved en almindelig domstol eller voldgift. Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

Retshjælpsdækning under en erhvervsforsikring dækker normalt samtlige omkostninger i forbindelse med sagen, herunder retsafgifter, advokatomkostninger til egen og modpartens advokat, syn- og skønsomkostninger udmeldt af retten, vidnegodtgørelser osv. samt udgifter godkendt af forsikringsselskabet.

Også erhvervsforsikringen kan have et dækningsmaksimum og selvrisiko.

Hvilke sager er normalt ikke omfattet under en erhvervsforsikring med retshjælp

 • Straffesager. Dog dækkes omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen.
 • Skatte- og afgiftsspørgsmål med myndigheder samt tvister med myndigheder, hvor den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan indbringes for de almindelige domstole.
 • Inkassosager. Dog dækkes en sådan sag, hvis den udvikler sig til en tvist på grund af indsigelser mod fordringens rigtighed eller størrelse.
 • Det indbyrdes forhold mellem forsikringstager og dennes ansatte eller det indbyrdes forhold mellem de ansatte.
 • Betalingsstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs.
 • Behandling af dødsbo.
 • Opløsning af ægteskab, registreret partnerskab og andre samlivsformer.
 • Oprettelse eller opløsning af selskabsformer, herunder samejeforhold og interessentskaber, uanset om disse er lovregulerede eller ej.
Forsikringen dækker ikke tvister, hvor modparten har økonomisk interesse i sikredes virksomhed, eller hvor sikrede har økonomisk interesse i modpartens virksomhed. Forsikringen dækker ikke tvister, som er eller kunne være omfattet af en forsikring for professionelt ansvar tegnet på almindelige danske betingelser.

Rådgivning om retshjælpsdækning

Hvis du står og mangler rådgivning om retshjælpsdækning kan du bruge vores formular i toppen, og en medarbejder vil kontakte dig.


Hvor holder vi til?

 • Amagertorv 33, 3., DK-1160 København
 • info@retshjælpsdækning.dk
 • +45 7030 2428
 • CVR     30865871